Logo  

 

 

 
line decor
  Home:  
line decor
   
 
 

PRIVACYBELEID VAN DE: Vereniging Het Groene Kruis Brunssum.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  Vereniging Het Groene Kruis Brunssum verwerkt van haar leden en cursisten.
Indien u lid wordt van de vereniging, een cursus wilt volgen en persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Groene Kruis Brunssum
Frans Halsstraat 2
6445 EH Brunssum
Telefoonnummer   045 5640255
KvK Zuid-Limburg 40187286

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via
email-adres info@groenekruisbrunssum.nl
of telefoonnummer 045 5640255

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 in het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voorletters- en achternaam
b) Adresgegevens
d) Telefoonnummer
e) E-mailadres
f) Bankrekeningnummer
g) Geboortedatum (voor cursisten)

2.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verwerking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

b. Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

c. De geboortedatum is voor registratie cursusdeelnemers.

3. Bewaartermijn

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen en klachten

5.1  Via de ledenadministratie info@groenekruisbrunssum.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie info@groenekruisbrunssum.nl De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming koos@groenekruisbrunssum.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@groenekruisbrunssum.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en het informatieboekje bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Het Groene Kruis Brunssum bestaat langer dan 100 jaar en geeft nog steeds voorlichting.

terugHome

 
 

Laatst bijgewerkt 22-mei-18
© Groene Kruis Brunssum